NDL700HR – Norhard Directional Long Hole 700mm Hard Rock

NDL700HR maskinen er en videreutviklet utgave av den første maskinen som ble bygd – ND700HR.

NDL maskinen skiller seg fra ND maskinen ved at er utstyrt med en krabbemekanisme som kan klamre seg fast i tunnelveggen. Skyvkraft påtrykkes derved direkte på borkronen og det kan bores 60 cm mellom hver gang det skiftes tak. Siden skyvkraft påtrykkes inne ved borestedet er maskinen utstyrt med en lettere streng enn ND maskinen. Mindre tyngde i strengen gjør det lettere å bore over lengre strekninger og større høydeforskjeller med NDL maskinen. Foreløpig opereres det med lengdebegrensning i området ca. 1000 – 1100 m, men det arbeides med modifikasjoner som vil gjøre det mulig å øke mulig borelengde med maskinen.

Skyvkraft kan også i denne maskinen påtrykkes over borestrengen, men det er foretatt en avveining av denne kapasiteten opp mot tyngde i selve strengen. Fordeling av skyvkraft mellom mekanisme i fjellet og bakriggen ute styres og koordineres over datasystemet for optimal utnyttelse.  Funksjonaliteten for også å kunne påtrykke skyvkraft over strengen gjør det mulig å bore med begrenset inndrift gjennom soner med så dårlige geologiske egenskaper at krabbemekanismen ikke får feste.

Maskinen er for øvrig fullt utstyrt for kontinuerlig posisjonsstyring med stor presisjon.

Typisk kraftbehov under en boreprosess ligger i området 100 – 200 kW. Nødvendig energi for drift av vannpumper for resirkulasjon av borevæske (vann) øker når det bores over store høydeforskjeller.

Utstyret er bygd opp i moduler, er forholdsvis lett og derfor enkelt å transportere. Modulene (med unntak av selvgående bakrigg) veier alle under 3 tonn.
Bakrigg
Bakriggen som plasseres utenfor borehullet er selvgående og kan ta seg frem på en enkel vei. Funksjonalitet for å sette inn og ta ut borerør, tilføre vann til borestrengen og holde vekten av utstyret inne i fjellet.
Modul for posisjonsbestemmelse
Avansert måleutstyr for kontinuerlig bestemmelse av posisjon. Data overføres over fiberkabel til operatørplass ute.
Modul for skyv og sving
Enheten spenner seg fast innvendig i tunnelen og skyver borehode og boremotor fram for hver oppspenning. Enheten er også utstyrt med svingledd. Det er mulig å knekke borestrengen i ønsket retning og bore i kurve. Typisk svingradius vil være ca 250m.
Borekrone og elektrisk boremotor
Borestrengen sørger for vannforsyning for utspyling av borekaks under boring. Langs borestrengen er det klamret kabler for framføring av elektrisk kraft til boremotoren. Totalt energibehov under boring er ca. 60 kW.